(1)
ศรีเจริญวงศ์ ว. การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ. JHUSO 2021, 12, 73-88.