(1)
ชูกิตติคุณ ร.; นิลพลับ ช. . อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมสีเขียว. JHUSO 2021, 12, 1-14.