(1)
กนิษฐบุตร พ. การเขียนหน้าและการแต่งหน้าโขน. JHUSO 2021, 12, 101-124.