(1)
รุ่งหมี พ.; จิตตรุทธะ ช. วัฒนธรรมองค์การในการรับรู้ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. JHUSO 2022, 13, 176-190.