(1)
นิยมตรง เ.; ชาญนุวงศ์ พ. . การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง. JHUSO 2022, 13, 201-212.