(1)
ภูริรักษ์พิติกร ป.; ทีจันทึก ส. .; เกตุปราณีต ส. ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา. JHUSO 2022, 13, 276-287.