(1)
บุญศรี ส.; ทุมขุนทด จ. .; ญาดี ต. . ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี. JHUSO 2022, 13, 161-168.