(1)
ปาสาบุตร พ.; ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. .; โยธาภักดี ฑ. .; ขอนแก่น ป. . องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน. JHUSO 2022, 13, 267-275.