(1)
สายเกียรติวงศ์ พ.; ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. .; ขอนแก่น . ป. .; โยธาภักดี ฑ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม. JHUSO 2022, 13, 181-193.