(1)
ทุมเมฆ ป.; เลียงจินดาถาวร อ.; ลี้ภัยเจริญ ส. . ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. JHUSO 2022, 13, 191-200.