(1)
แป้นประสิทธิ์ ศ.; จรัสอภิรัตกุล จ. .; โกศลสุรเสนีย์ เ. .; ภู่วพงษ์ศิริ ส. .; สัมมะสุต ท. . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ. JHUSO 2022, 13, 324-338.