(1)
Dhamabutra, P.; สำเนียงเสนาะ เ. .; วงษ์มณฑา เ. .; พงศ์พนรัตน์ ก. . ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของ จังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2022, 13, 228-241.