(1)
Konkam, D.; เลียงจินดาถาวร อ. .; ลี้ภัยเจริญ . ส. . แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ. JHUSO 2023, 14, 230-244.