(1)
Mahamart, P.; สายทองคำ จ. .; จันทร์สุวรรณ์ ศ. . การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์: สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. JHUSO 2023, 14, 394-408.