(1)
Prasopsuk, S. การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านสู่นวัตกรรมชุมชน กรณีศึกษาตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. JHUSO 2023, 14, 576-589.