เวียงคำ บ.; ภิรมจิตรผ่อง ผ. ด. เ. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 13–26, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129587. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.