ภูคำวงษ์ พ. การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 148–159, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129668. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.