เอี้ยวถาวร ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของจังหวัดศรีสะเกษ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 190–205, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129701. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.