แสนชาติ ว. ร.; โมราชาติ ผ.; เพียรชนะ ผ. การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 258–275, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129711. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.