อนันต์ศิริวัฒน์ ร. พ. บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 288–310, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129713. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.