สุทธิลักษมุนีกุล ส.; กันยะกาญจน์ ก.; ลุนสอน ว. ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 392–407, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129892. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.