มูลสาร ศ. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 122–140, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130040. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.