บั้งทอง ก. การพัฒนารูปแบบการจัดการร้านค้าแบบยั่งยืนของชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 156–169, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130045. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.