คำด้วง ว.; บุญเรืองรัตน์ ส.; ชวนชม ส.; ชัยสุวรรณ ศ. ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 203–217, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130050. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.