สิทธิแพทย์ บ.; ด่านประดิษฐ์ ป. กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 218–235, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130055. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.