ธนสันติ ช.; ไชยเสนา ม. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 252–267, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130058. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.