พิลาบุตร น.; วราภรณ์ ด. ความขัดแย้งทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 286–293, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130060. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.