(วีรวงศ์ปญฺญาวุฑฺโฒ)* พ. รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 351–365, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130065. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.