กุสโล พ. (แดงสวัสดิ์). รูปแบบการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 402–418, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130076. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.