โสตถิสวัสดิ์ ภ. รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. ฉบับพิเศษ, p. 497–518, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130100. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.