เสริฐผล ส.; คุณุรัตน์ ป. การปรับตัวเพื่อความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 20–34, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130618. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.