คุรุพันธ์ ณ. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีประสิทธิภาพ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 73–78, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130622. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.