ศิริญาณ ว.; เจริญศิริ ว.; โพธิ์สิงห์ ภ. รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 111–124, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130629. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.