คำสิงห์ ป. ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 125–137, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130631. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.