ภู่ทอง พ.; วิศวธีรานนท์ อ. รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 210–222, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130649. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.