งามสุทธิ ป.; จันทร์ศิริสิร พ. การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 223–237, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130650. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.