จันทนุกูล ว.; เคณาภูมิ ส. โมเดลบทบาทความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 254–270, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130652. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.