ทุมเมฆ ป.; เคณาภูมิ ส.; โกศลกิติอัมพร เ. การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 271–284, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130654. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.