นรภัทรพิมล ป.; อุ่นกอง ธ.; นพรัก ส.; นาคาพงศ์ น. การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 306–319, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130663. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.