กเปี่ยม จ. ร. การศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสอนศิลปะ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 41–56, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161044. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.