วงศ์มณี จ. สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวไทยและแนวทางการปรับตัว ของธุรกิจนำเที่ยวในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 66–78, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161048. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.