สมชอบ พ. การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 79–91, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161053. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.