บังเพลิง เ. พระครูโพนสะเม็ก : ตัวตนทางประวัติศาสตร์และบทบาททางพุทธศาสนากับสังคมการเมือง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 131–142, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161071. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.