อุปนิสากร ว.; ศรีหล้า พ. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 182–189, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161094. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.