บุดดาพงษ์ จ.; มูลสิน ว.; เสมานู ณ.; ฉายรัศมีกุล ว. บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 201–211, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161097. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.