จันทร์เกตุ น.; อินทร์หม้อ ส. พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 237–244, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/161104. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.