รติคุณูปกร ร. บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 259–269, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/179988. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.