ผลพิกุล ณ. การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 1–15, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/180894. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.