บุญชัย พ.; สมนึก ป.; ศักดิ์ศิริโสภณ พ. รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 172–183, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/183947. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.