นาถ้ำนาค พ.; ศักดิ์ศิริโสภณ พ.; สมนึก ป. กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 144–157, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/184257. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.